Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

High Tech Construction Trust (သုၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင် Shwe Taung Group)

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist htct shwe taung
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ၶိူင်ႈၶွင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ၊ ၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ ၼီႇယႃႇ) လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶူင်းသၢင်ႈ၊ ၶိူင်ႈပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ် ၵိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Strand Road, Ahlone Tower, River View Garden Housing, Sin Min Quarter, Ahlone Township, Yangon Region

လွင်ႈတၢင်း

ၶွမ်ႇပၼီႇ High Tech Construction Trust Co. Ltd. (HTCT) ၼႆႉပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ သူၺ်ႇတွင်ႇ Shwe Taung Group၊ သေပဵၼ်ဝႆႉၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်ဢၼ်ပိုတ်ႇၽိူၺ်ပဵၼ် “ၶိူင်ႈၶွင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ၊ ၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇ ၼီႇယႃႇ) လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶူင်းသၢင်ႈ၊ ၶိူင်ႈပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ် ၵိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ်”။ သူၺ်ႇတွင်ႇၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1990၊ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် ဢၢႆႈထုၼ်း ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးသထေးလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်ၼဢၽ။

 

သူၺ်ႇတွင်ႇၼႆႉ ႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႃႇ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၽၢႆၼမ်ႉၽီလူး 3 ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်။

 

HTCT ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Andritz Hydro လႄႈ Kansai Electric Power Co. တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၻီးၻူၵ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 56 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယဝ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၾႆး ၾႃႉလႄႈႁႅင်းထၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/8/2018။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းပီ ၼႂ်းလိူၼ်ၽႄႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 2021 ယဝ်ႉၸုမ်းၶဝ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ် “ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆ လွင်ႈ”။

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး