Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Andritz Hydro

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist Andritz Hydro
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Penzinger Strasse 76 P.O. Box 5 1141 Vienna, Austria

လွင်ႈတၢင်း

ၶွမ်ႇပၼီႇ Andritz Hydro GmbH ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢေႃးသထရီးယႃး (ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ) သေပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉပၼ် ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ပၼ် တႃႇႁူင်းၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇ Andritz Hydro ၼႆႉ ပိုတ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်း 25 ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

 

Andritz Hydro ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ High Tech Construction Trust Co. Ltd. (ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းသူၺ်ႇတွင်ႇ) လႄႈၶွမ်ႇပၼီႇ Kansai Electric Power Co. တႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၻီးၻူၵ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 56 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယဝ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၾႆး ၾႃႉလႄႈႁႅင်းထၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/8/2018။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းပီ ၼႂ်းလိူၼ်ၽႄႇၽေႃႇ ဝႃႇရီႇ 2021 ယဝ်ႉၸုမ်းၶဝ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ် “ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ”။