Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Kansai Electric Power Co.

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist kepco
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ႁႅင်းၾႆးၾႃႉလႄႈ သၢႆသူင်ႇသၢႆၾႆးၾႃႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

3-6-16 Nakanoshima, Kita-ku,Osaka 530-8270, Japan

လွင်ႈတၢင်း

ၶွမ်ႇပၼီႇ Kansai Electric Power Co. (KEPCO) ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉသေ ပၵ်းယူႇတီႈ ၶႅၼ်ႇသၢႆႇ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ။ တင်ႈတႄႇပီ 1988 မႃး KEPCO ၼႆႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉလႄႈၶူင်းၵၢၼ် သၢႆသူင်ႇသဝ်လၵ်းၾႆးမႃး 22 ၶူင်းၵၢၼ် ၼႂ်း 11 ၸိုင်ႈမိူင်းပႃးၸဵမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်း ၽိလီႇပိၼ်ႇ၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးလႄႈလၢဝ်း။

 

KEPCO ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ High Tech Construction Co. Ltd. (ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း သူၺ်ႇတွင်ႇ)လႄႈ Andritz Hydro GmbH တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၻီးၻူၵ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 56 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယဝ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉလႄႈႁႅင်းထၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/8/2018။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းပီ 2021 ယဝ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ် “ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ”။