Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Razel-Bec

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist Razel Bec
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ)၊ ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

3 rue René Razel-Christ de Saclay 91892 ORSAY Cedex – France

လွင်ႈတၢင်း

Razel-Bec ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ) ပႃးၼႂ်းၸုမ်း Fayat Group ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈၶွင် ၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်း 120 မိူင်းပၢႆ။

 

Razel-Bec ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်း IGE Power (ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် IPGRB ၼႂ်းပီ 2015) တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လပ်ႉလပ်ႉ တီႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ႁႅင်းၾႆး 280 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ။