Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Scatec

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist Scatec
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ၾႆးၾႃႉဢၼ်လၢႆႈမႂ်ႇလႆႈၶိုၼ်း၊ ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Askekroken 11, 0277 Oslo, Norway

လွင်ႈတၢင်း

Scatec ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼေႃႇဝူၺ်း ဢၼ်သၢင်ႈလႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူင်းၾႆးၾႃႉလၢႆႈမႂ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵုၼ်လူင် သီႇၵုၼ်။ ၵေႃႇတင်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2007 သေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႃႇဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၼႂ်းပီ 2021။ ၽူႈႁူမ်ႈပုၼ်ႈယႂ်ႇလူင် Scatec ၼႆႉပဵၼ် Equinor ASA (ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် Statoil) ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႃႇ ဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်။

 

SN Power လူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းသဵင်ႇၼႂ်းပီ 2014 တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢႄႇပရိူဝ်ႇ 2021 ၼၼ်ႉ Scatec ပိုၺ်ႇၽိူၺ်ဝႃႈ ၽၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၵၢင် “ၵိုတ်းယင်ႉ”ဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။