Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Natural Current Energy Hydropower

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
shan state frontline investment monitor company blacklist nceh
သႅၼ်း/မဵဝ်းၵၢၼ်

ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

No.(E-1-11), Ngu-Shwe-Wah street between 64-65 street, Chan Mya Tharsi township, Mandalay

လွင်ႈတၢင်း

Natural Current Energy Hydropower Co. Ltd. (NCEH) ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၼႂ်းပီ 2013 သေလၢတ်ႈၼႄၼႃႈၵၢၼ်လူင် မၼ်းဝႃႈ “တႃႇပူၵ်းပွင်၊ ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ”။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ NCEH လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉတူႈ (သီႇပေႃႉ) ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 210 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။

 

NCEH ၼႆႉသိုၵ်းဝ UWSA ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသေ ၸၢႆးၽိလိပ်းယီး @ ဢူးၼေႇဝိၼ်းၵျေႃႇ (ၵမ်ႈၼမ်ႁူႉၵၼ် ဝႃႈ လၢဝ်းသၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢႃးလူႇၵေႃႇ) ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် လၢၼ်ႉၶၢႆသႅင် တေႃႇတႃႇဝိၼ်း (ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းသႅင် ၶွင်သိုၵ်းဝ UWSA)။ ဢူးဢႃးသၢမ် ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽိလိပ်းယီးၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ လၢၼ်ႉၶၢႆသႅင် တေႃႇတႃႇဝိၼ်း ၼၼ်ႉမီးသၢႆမၢႆဝႃႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် NCEH တၢမ်ၼင်ႇၼႂ်းဝႅပ်းသၢႆႉ DICA ၶဝ်ပိုတ်ႇ ၽိူၺ်။

 

NCEH ၼႆႉမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ တၼ်ႇတေႃႇမျၢတ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢႃးတိတ်ႉမၢၼ်ႇ (ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လိၼ်ယၢင်/ၽိလတ်ႉမျေႇ) လႄႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသူၺ်ႇဢူၵ်ႉၶၢႆႇ တင်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ သူၺ်ႇ ဢူၵ်ႉၶၢႆႇ။

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး