ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

Danieli Co. Ltd. (ၶွင်ဢီႇတလီႇ)

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
danieli
မဵဝ်း

ႁူင်းၸၢၵ်ႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ

Head Office:
Danieli & C. S.p.A.
Via Nazionale, 41
33042 Buttrio (UD) Italy

ၵွင်ႉၵၢႆႇ
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇ Danieli ၶွင်ဢီႇတလီႇၼႆႉ ယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈတူဝ်မၼ်းဝႃႈပဵၼ် “ၼိုင်ႈၼႂ်းသၢမ်ၶွင် ႁူင်းၵၢၼ် လူင် ႁူင်းၾႆးၾႃႉလႄႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႃႇလွင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ႁႄႈ/မိူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆသေ မီးပိုၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ Danieli တႄႇၶဝ်ႈလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၸဵမ် မိူဝ်ႈပီ 1979 မိူဝ်ႈမၼ်းၸွႆႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၼႄႇဝိၼ်း သၢင်ႈႁူင်းလဵၵ်းလႄႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း သုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတီႈဢၼီးၸၶၢၼ်း ႁိမ်းပၢင်ဢူႈလူင်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ Danieli ၼႆႉၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၢၼ်တင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၼဢၽ သေသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလဵၵ်းလွၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉသေႇၵျိူဝ်ႇ ဝဵင်းဢွင်ႇလၢၼ်ႇ တိူင်းမၵူၺ်း ဢၼ် တႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပီ 1998 သေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈလဵၵ်းလွၼ်ႉတီႈမိၼ်းၶျႅၼ်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2010။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ Danieli ယင်းမီးႁၢႆးငၢၼ်း ဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းလဵၵ်းလႄႈလဵၵ်းလွၼ်ႉတီႈပၢင်ပႅၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ။

 

မိူဝ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ Danieli ၶိုၼ်းတႄႇလူင်းမၢႆၽၢင်ၸွမ်း ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ Burma’s Directorate of Investment and Company Administration (DICA) ယင်ႇႁၢၵ်ႈပၵ်းလၵ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သႃႇၶႃး ၼႂ်းမိၼ်းၶျႅၼ်ႇ တီႈဢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈလဵၵ်းလွၼ်ႉ မိၼ်းၶျႅၼ်ႇ ပၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင် / လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်