Search
Close this search box.

ၶွမ်ႇပၼီႇ သဵၼ်ႈမၢႆလမ် (ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ)

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇ

မိၵ်ႈမၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ
မဵဝ်း

ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁူႉလႆႈ
ၵွင်ႉၵၢႆႇ
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

ၶွမ်ႇပၼီႇၶုတ်းမိူင်လႄႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇ (Min Shwe Hlwar Mining & Industry Company) (ယၢမ်း လဵဝ် တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႃႈပဵၼ် Min Shwe Hlwar Gems Co.) ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ၸွမ်း ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပဵၼ်တီႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ ၸိုၼ်းယၢမ်း။

 

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း လႃႉမိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တဵင်းသဵင်ႇ။ လႃႉမိၼ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၽွင်း ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

 

ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၼႆႉ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယႂ်ႇလူင် တီႈၼႃးၼၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းတႃႇ 549 ဢေႇၵ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီ။

ၶူဝ်းၶွင်